جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت تحصیلات عالی

ریاست پوهنتونها وموسسات تحصیلات عالی خصوصی